Daşarky çäk

“Donglai Industry” aslynda öz-özüne ýelmeýän materiallary öndüriji bolupdyr.30 ýyldan gowrak ösüşden soň, önümçiligi, gözlegleri we ösüşi, öz-özüne ýelmeýän materiallary we taýýar bellikleri satmagy birleşdirýän bir kompaniýa döretdi.
Zawodymyz işgärleri her aý açyk daşarky okuwlara gatnaşmaga gurar (suratlar bilen)
Termokromiki kagyz arkasy zawody we öndürijileri bilen Hytaý gabykly ýelim |Donglai (dlailabel.com)

Korporatiw medeniýet okuwynyň maksady we ähmiýeti
1. Korporatiw medeniýeti öwretmek arkaly, ähli işgärler korporatiw medeniýet gurluşygynyň ähmiýetine düşünip bilerler, korporatiw medeniýeti näme üçin gurmalydygyny bilip bilerler we ähli işgärlere korporatiw medeniýetiň rolunyň we korporatiw medeniýetiň aýratynlyklarynyň nämedigine düşünip bilerler.
2, employeeshli işgärlere korporatiw medeniýet bilen kärhananyň önümçiligi we işleýşi we kärhananyň netijeliliginiň arasyndaky ýakyn gatnaşyga düşünmäge we ähli işgärleriň korporatiw medeniýetiň gurluşygyna gatnaşmak baradaky düşünjesini ýokarlandyrmaga rugsat beriň.
3. Kärhananyň jebisligini we merkezi güýjüni güýçlendiriň.Korporatiw medeniýetiň bitewi roly bar, işgärleri ýakyndan birleşdirip, güýçli merkezi güýç döredip biler, şeýlelik bilen ähli işgärler bilelikde işlär, ädimme-ädim we korporatiw maksatlara ýetmäge çalyşar.
4. Kärhanalaryň esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak
5. Işgärlerdäki çäklendirmeleri güýçlendiriň

1
2
3
4

Daşarky okuw Maksady:
Işgärleriň inisiatiwasyny gowulandyrmak: işe we durmuşa oňyn garaýyş ösüş ruhunyň özenidir.Optimist we ynamly, menden başlap, daşky gurşaw meniň sebäpli üýtgeýär;Hereket etmek üçin sözüň üstünde otur, söz hereket etmeli, amal ýerine ýetirilmeli;Müşderilere çyn ýürekden ideg etmek;
Pioner we täzelikçi: açyk pikir bilen, üýtgeşmelere, oňyn ösüşe garşy durmak.
Çynlakaý we jogapkärli: çynlakaýlyk sebäpli adamlar we zatlar kämildir, jikme-jikliklere üns bermek hünär ussatlygydyr.Wadaňyzy ýerine ýetiriň we karz toplaň.
Garaşsyz hyzmatdaşlyk: garaşsyz we garaşsyz, hersi öz wezipesini ýerine ýetirýär, garaşsyz.Şahslaryň we kompaniýalaryň bäsdeşlik ukyby, çalşyp bolmajak bahaňyzdan gelýär.Independenceokary garaşsyzlyk, ýokary derejeli hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýär.Bölekleýin gyzyklanma ähli gyzyklanmalara tabyn;Win-win mentaliteti bilen iň ýokary höwes dörediň.
Üstünligi paýlaşmak: Üstünlik her kimiň tagallasyndan we goşantlaryndan gelýär, üstünlik bolsa hyzmatdaşlygyň kristallaşmagydyr;Üstünlikli tejribe paýlaşyň, üstünligiň peýdalaryny paýlaşyň.
Professional görnüş we duýgy zawody we öndürijileri üçin Hytaý Premium likýor bellik materiallary |Donglai (dlailabel.com)