• hakda
 • Zawod
X
# TEXTLINK #

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Donglai Industry” aslynda öz-özüne ýelmeýän materiallary öndüriji bolupdyr.Otuz ýyldan gowrak ösüşden soň, “müşderileri haýran galdyrmaga çalyşmak” işewürlik pelsepesi bilen, öz-özüne ýelmeýän materiallaryň we taýýar önüm bellikleriniň önümçiligini, gözlegini we ösüşini birleşdirýän bir kompaniýa döretdik.Köp marka we kärhanalar bilen hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Işlerine we Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin innowasion önüm gaplama dizaýn etiket çözgütleri bilen üpjün etmek üçin baý tejribämizi ulanyň.Etiket materiallaryny dünýäde öňdebaryjy üpjün ediji bolmak isleýäris.Nirede bolsaňyzam dünýä derejesindäki hyzmatlary edýäris.

 • -
  1986-njy ýylda esaslandyryldy
 • -+
  30 + ýyllyk tejribe
 • -+
  100-den gowrak önüm
 • -$
  1 milliarddan gowrak

Haryt amaly

Size hödürleýäris:
Öz-özüne ýelmeýän ýa-da ýelmeýän kagyz, film, Alýumin folga rulony.

“Donglai” kompaniýasy, gündelik himiki önümlerde, azyk gaplamalarynda, logistika ammarynda, senagat we lukmançylyk pudaklarynda giňden ulanylýan hünär bellikleme çözgütleri bilen üpjün edýän global material öndürýän kärhana.

 • Kompýuter ýelimleýji material
 • PET ýelimleýji material
 • PVC ýelimleýji material
 • Heselimleýji material kömegi
 • Heselimleýji kagyz
 • Gyzyl çakyr, piwo we içgi ýazgylary

Has köp önüm

Şahadatnamamyz

 • SGS
 • SGS_a
 • SGS_b
 • SGS_c
 • SGS_d
 • SGS_e
 • SGS_f
 • SGS_f

Kompaniýa habarlary

alma

Iýmit senagatynda stiker belliginiň ulanylyşy

Iýmit bilen baglanyşykly ýazgylar üçin zerur öndürijilik dürli ulanyş şertlerine görä üýtgeýär.Mysal üçin, gyzyl çakyr çüýşelerinde we çakyr çüýşelerinde ulanylýan ýazgylar çydamly bolmaly, hatda suwa batyrylsa-da, gabyk ýa-da ýyrtyk bolmaz.Göçürilýän bellik geçmiş ...

Gündelik zerurlyklarda stiker belligini ulanmak

Gündelik zerurlyklarda stiker belligini ulanmak

Logotip belligi üçin harydyň keşbini aňlatmak üçin döredijilik bolmaly.Esasanam konteýner çüýşe şekilli bolanda, basylanda (gysylanda) etiketkanyň gabyk we gyrmyzy bolmazlygy üçin öndürijilik bolmaly.Tegelek we o ...

 • Russiýadaky sergide DLAI