• programma_bg

Premium öz-özüne ýelmeýän material - örtülen kagyz seriýasy

Gysga düşündiriş:

“Donglai” kompaniýasy, önümçilikde çap önümlerini ulananyňyzda ýüze çykýan dürli zerurlyklary we kynçylyklary çözmek üçin örtülen kagyz önümleriniň bir toparyny döretdi.Örtülen kagyzymyz dürli görnüşlere bölünýär, şina bilen örtülen kagyz öz-özüne ýelmeýän material, gara örtükli kagyz öz-özüne ýelmeýän material, karton üçin ýelmeýän material, ýörite ýelmeýän kagyz, ýelmeýän material we ýörite ýeňil kagyz däl. ýelimleýji materiallar.Bu görnüşleriň hersiniň özboluşly aýratynlyklaryna we dürli aýratynlyklara laýyk gelýän dürli öndürijilik derejeleri bar.


OEM / ODM bilen üpjün ediň
Mugt nusga
Bellik durmuş hyzmaty
RafCycle hyzmaty

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Premium öz-özüne ýelmeýän material - örtülen kagyz seriýasy
Premium öz-özüne ýelmeýän material - örtülen kagyz seriýasy (2)

“Donglai” kompaniýasy, önümçilikde çap önümlerini ulananyňyzda ýüze çykýan dürli zerurlyklary we kynçylyklary çözmek üçin örtülen kagyz önümleriniň bir toparyny döretdi.Örtülen kagyzymyz dürli görnüşlere bölünýär, şina bilen örtülen kagyz öz-özüne ýelmeýän material, gara örtükli kagyz öz-özüne ýelmeýän material, karton üçin ýelmeýän material, ýörite ýelmeýän kagyz, ýelmeýän material we ýörite ýeňil kagyz däl. ýelimleýji materiallar.Bu görnüşleriň hersiniň özboluşly aýratynlyklaryna we dürli aýratynlyklara laýyk gelýän dürli öndürijilik derejeleri bar.

Şina bilen örtülen kagyz öz-özüne ýelmeýän material, ajaýyp ýelmeşmegi we suwa, ýaga we beýleki himiki maddalara ýokary garşylygy üpjün edýän ajaýyp täzelikdir.Bu häsiýetler bilen, çydamlylyk zerur bolan bellik we stiker senagaty üçin ajaýyp wariant.Heselimleýji material, plastmassa we kagyz ýüzlerine berk ýapyşyp, uzak möhletli netijeleri berýär.

Gara örtükli kagyz öz-özüne ýelmeýän material, esasan, kaşaň gaplamalaryň ileri tutulýan kosmetika we alkogolly içgiler pudagynda ulanylýar.Gara örtülen kagyzyň garaňky we owadan görnüşi önümlere çylşyrymly täsir edýär.Bu material, suwa, ýaga we beýleki erginlere garşylygy sebäpli ýokary derejeli gaplamak üçin amatlydyr.

Karton üçin ýelmeýän däl örtükli kagyz, karton gaplaýyş pudagy üçin ýörite döredildi.Bu material ýük daşamagyň we daşamagyň berkligine garşy durmak üçin döredilen çeper eserleri çap etmek üçin amatlydyr.Güýji we berkligi ony gaplanan önümlere goşmaça gorag we goldaw berip, karton pudagy üçin has ýokary material edýär.

Çekip bolýan örtükli kagyz, ýelmeýän material, ulanylandan soň aýrylmaly afişalar we stikerler ýaly wagtlaýyn programmalar üçin amatlydyr.Bu material ajaýyp ýelmeşmegi üpjün edýär, ýöne galyndy galdyrmazdan ýa-da aşagyna zeper ýetirmezden aýrylyp bilner.

Specialörite ýeňil kagyz ýelmeýän materiallarymyz, ýokary çözgütli çaplar zerur bolan çaphana pudagy üçin has amatlydyr.Kagyzyň inçe bolmagy has takyk, ýokary hilli suratlary çap etmäge mümkinçilik berýär we şeýlelik bilen çaphana pudagynda işleýän kärhanalar üçin özüne çekiji görnüşe öwrülýär.

Sözümiň ahyrynda, “Donglai” kompaniýasynyň örtükli kagyz önümleri innowasiýa esaslanýar we müşderileriň birnäçe talaplaryny kanagatlandyrmak üçin niýetlenendir.Performanceokary öndürijilik, çydamlylyk we garşylyk häsiýetleri bilen örtülen kagyz önümlerimiz, çaphana, gaplaýyş we bellik önümçiligi ýaly dürli pudaklar üçin ajaýyp çözgütleri üpjün edýär.Bu gün örtülen kagyz önümlerimizi saýlaň we taslamalaryňyzyň öndürijiliginiň we hiliniň tapawudyny görüň.

Önümiň parametrleri

Önüm çyzygy Premium öz-özüne ýelmeýän material - örtülen kagyz seriýasy
Görnüş Islendik ini

Arza

azyk senagaty

Gündelik himiki önümler

Derman senagaty


  • Öňki:
  • Indiki: