• programma_bg

Güýçli baglanyşyk üçin ýelim we kömekçi materiallar

Gysga düşündiriş:

“Donglai” kompaniýasy, kagyz önümleri öz-özüne ýelmeýän materiallar üçin aç-açan plastmassa film bilen üpjün edýär, ýagny kagyz öz-özüne ýelmeýän materiallara çap edilenden soň, plastmassa filmiň bir gatlagy ulanylýar, ýagny laminasiýa. Örtük “ýeňil film” we ” lal film ”. Lighteňil filmiň daşky täsiri ýalpyldawuk we aýdyň, üýtgäp bilýän we reňkli bolup, uzak wagtlap reňkini üýtgetmeýär. Softumşak el duýgusy we reňkli reňkleri bar we howpsuz we daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materialydyr döwrüň reňk duýgusynyň üýtgemegine görä reňk saýlap biler. Arassalanan we meşhur tagamlary özüne çekýän film bilen örtülen reňkli şahsyýetiň birleşmegi. Pearlescent film, adaty film, imitasiýa metal filmi we başga-da köp görnüş sarp edijileriň dürli isleglerini kanagatlandyryp biler. .


OEM / ODM bilen üpjün ediň
Mugt nusga
Bellik durmuş hyzmaty
RafCycle hyzmaty

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

60dbbfe52

“Donglai” kompaniýasy, kagyz önümleri öz-özüne ýelmeýän materiallar üçin aç-açan plastmassa film bilen üpjün edýär, ýagny kagyz öz-özüne ýelmeýän materiallara çap edilenden soň, plastmassa plýonkanyň bir gatlagy ulanylýar, ýagny laminasiýa. Örtük “ýeňil film” we “bölünýär” lal film ". Lighteňil filmiň daşky täsiri ýalpyldawuk we düşnükli, üýtgäp bilýän we reňkli bolup, uzak wagtlap reňkini üýtgetmeýär. Softumşak el duýgusy we reňkli reňkleri bar we howpsuz we daşky gurşawa zyýanly gurluşyk materialydyr döwrüň reňk duýgusynyň üýtgemegine görä reňk saýlap biler. Arassalanan we meşhur tagamlary özüne çekýän film bilen örtülen reňkli şahsyýetiň birleşmegi. Pearlescent film, adaty film, imitasiýa metal filmi we başga-da köp görnüş sarp edijileriň dürli isleglerini kanagatlandyryp biler. .

Optiki film aýratynlyklary

1. Daşky gurşawy goramak: elektroplatirlemegiň, reňklemegiň, energiýany tygşytlamagyň, galyndy suwuklygy we galyndy gazy we beýleki köpçülikleýin problemalary ýok etmegiň zerurlygy ýok.

2. Ajaýyp öndürijilik: çyglylyga garşy, poslama garşy, oňat çydamlylygy, arassalanmagy aňsat, gurmak aňsat, ýeňil agramy, ýangyjy däl (Milli ýangyç standartlaryna laýyklykda Milli Gurluşyk materiallary merkeziniň synagyndan geçýär. Aşhana ýerdir myhman otagynda iň ýokary temperatura bilen we her gezek ýylylyk çykarylyşy ýokarda jemlenendir, şonuň üçin metal potolok saýlanylanda, ýangyn öndürijiligi satyn almagy göz öňünde tutmaly esasy nokatlardan biri bolmalydyr.

Laminirlemegiň peýdalary

Lighteňil filmiň özi suw geçirmeýän plastmassa filmdir.Lighteňil filmi ýapmak bilen, suw geçirmeýän bellik materialynyň ýüzüni suw geçirmeýän görnüşe öwrüp bolýar.
Lighteňil film, etiketkanyň stikeriniň ýüzüni has ýagty, has ýokary derejeli we özüne çekiji edýär.
Lighteňil film, çap edilen syýa / mazmuny gorap, belligiň üstüni çyzmaga çydamly we has çydamly edip biler.

Önümiň parametrleri

Önüm çyzygy

Heselimleýji material kömekçi material

Lighteňil filmiň görnüşi

Oilag ýelimli ýeňil film

Görnüş

Islendik ini

Arza

Kagyz ýelimleýji stiker materialy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önüm kategoriýalary