• programma_bg

Termokrom kagyz arkasy bilen gabykly ýelim

Gysga düşündiriş:

Donglai kompaniýasyndan aýrylýan ýylylyk kagyzy öz-özüne ýelmeýän material bilen täzeçillik önümimiz bilen tanyşdyrmak!Bu önüm, adaty öz-özüne ýelmeýän materiallaryň bulaşyklygy we göwnüçökgünligi bolmazdan, ýokary hilli, özleşdirilip bilinýän ýelim belliklerini talap edýän kärhanalar üçin ajaýyp çözgütdir.Özboluşly goşa gatlakly birleşýän gurluşymyz, ýylylyk gorag gatlagy bilen tekiz we açyk ak termal kagyz ýüzleý materialy we aç-açan PP aralyk gatlagyny öz içine alýar.Bu önümi tapawutlandyrýan zat, onuň aýrylyp bilinýän tebigatydyr - ýylylyga duýgur kagyz ýüzündäki material, aç-açan PP aralyk gatlagyndan el bilen bölünip bilner, yz galdyrmaz.Islendik ululygy sazlamak ukyby bilen bu önüm hakykatdanam bazarda bir görnüşli.


OEM / ODM bilen üpjün ediň
Mugt nusga
Bellik durmuş hyzmaty
RafCycle hyzmaty

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3deed9de1
3b7bce097

Donglai kompaniýasyndan aýrylýan ýylylyk kagyzy öz-özüne ýelmeýän material bilen täzeçillik önümimiz bilen tanyşdyrmak!Bu önüm, adaty öz-özüne ýelmeýän materiallaryň bulaşyklygy we göwnüçökgünligi bolmazdan, ýokary hilli, özleşdirilip bilinýän ýelim belliklerini talap edýän kärhanalar üçin ajaýyp çözgütdir.Özboluşly goşa gatlakly birleşýän gurluşymyz, ýylylyk gorag gatlagy bilen tekiz we açyk ak termal kagyz ýüzleý materialy we aç-açan PP aralyk gatlagyny öz içine alýar.Bu önümi tapawutlandyrýan zat, onuň aýrylyp bilinýän tebigatydyr - ýylylyga duýgur kagyz ýüzündäki material, aç-açan PP aralyk gatlagyndan el bilen bölünip bilner, yz galdyrmaz.Islendik ululygy sazlamak ukyby bilen bu önüm hakykatdanam bazarda bir görnüşli.

Bu bölünip bilýän ýylylyk kagyzy öz-özüne ýelmeýän material, kärhanalara birnäçe peýdany hödürleýär.Ilki bilen, tekiz we açyk ak ýylylyk kagyz ýüzüniň materialy, bellik etmek üçin ideal edip, düşnükli we düşnükli yzlary üpjün edýär.Mundan başga-da, ýylylyk gorag gatlagy termiki şekilleri saklaýar, wagtyň geçmegi bilen ýitmezligini ýa-da ýoýulmazlygyny üpjün edýär.Bu, bellikleriňiziň agyr şertlere sezewar bolanda-da düşnükli we düşnükli boljakdygyny aňladýar.Bu materialyň aýrylyp bilinýän artykmaçlygy, bellikleriň ulanylan ýüzüne hiç hili zeper ýetirmezden aňsatlyk bilen aýrylyp bilinjekdigini aňladýar.

Aýrylýan termiki kagyzyň öz-özüne ýelmeýän materialynyň esasy artykmaçlygy, hödürleýän amatlylygy we çeýeligi.Heatylylyga duýgur kagyz ýüzündäki materialyň aýrylyp bilinýän tebigaty, aňsat ulanmaga mümkinçilik berýär we bellikleriň zerur bolanda aýrylmagyny we gaýtadan ulanylmagyny üpjün edýär.Bu, aýratyn hem bölek satuw we paýlamak ýaly pudaklarda peýdalydyr, bu ýerde bellik talaplary dürli-dürli bolup biler.Materialyň göwrümini sazlamak ukyby, bellikleriň aýratyn zerurlyklara laýyk gelmegini üpjün edýär, kärhanalara zerur bolanda uýgunlaşmak we ösmek üçin çeýeligi hödürleýär.

Sözümiň ahyrynda, “Donglai” kompaniýasy aýrylýan ýylylyk kagyzy öz-özüne ýelmeýän material, kärhanalara aýrylmak üçin goşmaça amatlylyk bilen ýokary hilli, özleşdirilip bilinýän bellik çözgüdini hödürleýär.Termiki kagyz üstündäki materialdan we aç-açan PP aralyk gatlagyndan ybarat goşa gatlakly birleşme gurluşy bilen, bu önüm ýitip gitmekden we ýoýulmakdan goralýan anyk we düşnükli yzlary üpjün edýär.Materialyň göwrümini özleşdirmek ukyby goşmaça çeýeligi hödürleýär we uýgunlaşdyrylan bellikleri talap edýän kärhanalar üçin iň oňat çözgüt bolýar.Bu aýrylýan ýelim materialy şu gün synap görüň we özüňiz üçin hödürleýän amatlylygyny we çeýeligini başdan geçiriň!

Önümiň parametrleri

Önüm çyzygy Aýrylyp bilinýän ýylylyga duýgur kagyz basyşyna duýgur ýelimleýji material
Görnüş Islendik ini

Arza

Ştrih kod printeri

Logistika pudagy


  • Öňki:
  • Indiki: