• بنر 1

مسئولیت اجتماعی

◆ هر اقدامی که انجام می دهیم، پایداری را در نظر می گیرد

Smart-Choicea

انتخاب هوشمندانهTM

فعال کردن انتقال به کم اسید

كاهش دادن: از مواد جایگزین سبک وزن برای کاهش اثرات زیست محیطی و کاهش فشار بر منابع طبیعی استفاده کنید.

● بازیافت: از مواد برچسب دار که حاوی اجزای بازیافتی هستند برای کاهش فشار روی مواد اولیه استفاده کنید.

● تمدید کنید: مواد برچسب ساخته شده از منابع پایدار و تجدیدپذیر تأیید شده را انتخاب کنید، و با استفاده از سرویس Label Life LCA، برچسب عاقلانه ای را انتخاب کنید.

دایره هوشمندTM

توانمندسازی اقتصاد دایره ای

● راه حل های برچسب پایداری را انتخاب کنید که اقتصاد دایره ای مواد بسته بندی را پشتیبانی و تقویت می کند.

● از سرویس RafCycle استفاده کنید تا زندگی جدیدی به برچسب زباله ها بدهید.

Smart-Circlea